POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Strony Internetowej.

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony WWW hotel-eskulap.com.pl jest Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, zwany dalej „Administratorem Danych”  mieszczący się przy ul. Rzgowskiej 281/289, w Łodzi NIP:  729-22-42-712; REGON: 471610127. Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: iod@iczmp.edu.pl, numer telefonu kontaktowego: 42 272-33-00.

1.3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. W niniejszej Polityce Prywatności zastosowano następujące definicje i terminy:

1.4.1. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

1.4.2. Administrator – nazywany również administratorem danych osobowych (ADO) oznacza Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP), który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

1.4.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.4.5.Usługobiorca lub Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

1.5. Dane kontaktowe Inspektora danych osobowych: drogą elektroniczną pod adresem e-mail iod@iczmp.edu.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: ul. Rzgowskiej 281/289, 93-338 Łódź

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta hotelu.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1. Realizacja rezerwacji usług (np. rezerwacja pokoju) lub świadczenie usługi elektronicznej (np. udzielanie informacji za pomocą poczty email).

2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze strony internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji usług.

  1. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę hotelu.

3.2. Rodzaje wykorzystywanych polików cookies:

3.2.1. Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

3.2.2. Pliki cookies analityczne..

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności arkusza kontaktu.

3.5. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stronę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.6. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

3.7. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony www.iczmp.edu.pl (adres IP, domena) do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

  1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji usługi skutkuje brakiem możliwości realizacji tejże usługi.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

4.3. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Usługobiorcy  także po realizacji usługi, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do retencji danych.

4.4. Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Usługobiorcy oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

4.5. Administrator Danych nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

4.6. Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu, której celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

4.7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora Danych albo przetwarzający, z którymi Administrator Danych ściśle współpracuje.

  1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.2. Usługobiorca lub Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:

5.2.1 prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

5.2.2 prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

5.2.3 prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,

5.2.4 prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5.2.5 prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

5.2.6 prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.

5.2.7 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

5.2.8 prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

5.3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej Polityki.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator Danych w szczególności wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie upoważnionym osobom/podmiotom w zakresie wyłącznie niezbędnym ze względu na wykonywane przez te osoby/podmioty zadania.

6.2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.2.1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.2.2. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6.2.3. Certyfikat SSL.